မင်းသိင်္ခ၏ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာအထူးဟောစာတမ်း [၆.၁၂.၂၀] မှ [၁၂.၁၂.၂၀] ရက်နေ့အထိ

တစ်ပတ်အတွင်းသင့်ကံကြမ္မာ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ သုံးပါးလုံးချိန်ဆနိုင်အောင် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းများ မင်းသိင်္ခ ပေ့ချ်မှာ “အခမဲ့” ဖတ်ရှုပါ။

(၂၁) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ထီဖွင့်ပွဲ. ထီပေါက်စဉ်

သိန်း ၁၅၀၀၀. ဌ ၁၁၁၉၃၇. မိုးယံ
—–
သိန်း ၁၀၀၀၀. ယ ၅၃၉၃၅၄.
သိန်း ၅၀၀၀. ဝ ၃၇၅၆၀၁.
သိန်း ၅၀၀၀. ကဂ ၉၀၄၉၇၀.
သိန်း ၂၀၀၀. ဓ ၆၇၄၆၈၉. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀၀. ဂ ၃၉၃၂၀၃.
သိန်း ၂၀၀၀. အ ၁၀၁၄၃၆.
သိန်း ၁၀၀၀. အ ၁၃၀၈၂၁
သိန်း ၁၀၀၀. ကခ ၅၂၂၁၅၂. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀၀. ဒ ၇၁၅၀၆၆. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀၀. သ ၇၅၈၅၂၂.
—–
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ
ဇ ၅၃၄၉၆
ကင ၂၂၅၄၁
ဃ ၃၈၅၆၈
ယ ၃၁၂၂၂
ကဃ ၉၇၃၅၄
ဠ ၁၁၅၅၆
ယ ၅၆၅၂၅
သ ၇၄၀၉၇
ထ ၃၄၈၂၆
ကဂ ၄၄၉၅၃
ဒ ၈၂၈၈၇
မ ၆၂၁၁၁
ဟ ၈၀၉၉၃
ကဂ ၁၁၈၇၀
_______
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ
မ ၁၉၆၁
ယ ၃၉၈၈
ထ ၂၆၅၁
င ၇၄၈၁
ဇ ၈၄၃၃
ကင ၂၄၄၉
ထ ၅၇၃၈
ဗ ၇၈၅၂
ဆ ၇၄၂၄
ကင ၁၆၁၀
ည ၁၉၆၁
ဋ ၉၇၇၃
ကက ၁၂၀၄
ဃ ၅၃၆၄
ဆ ၇၉၇၂
—–
#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁) သိန်းဆု
ဋ ၅၃၅
ဘ ၅၈၉
ယ ၆၉၈
ခ ၉၁၃
ဖ ၃၇၅
ဂ ၄၇၂
ကဆ ၂၄၀
ဃ ၂၃၇
စ ၉၅၁
လ ၆၅၈
ဠ ၉၇၀
ကဆ ၉၇၉
ဠ ၁၅၆
ကဃ ၅၄၈
ဎ ၁၅၀
ဏ ၂၄၅
—–
#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅) သောင်းဆု
စ ၃၃
ထ ၆၂
ဠ ၇၈
ရ ၅၅
ဓ ၄၂
ရ ၂၆
ကဂ ၆၉
ယ ၅၆
ဖ ၆၃
ဠ ၃၂
ဇ ၉၁
သ ၇၄
ကဆ ၆၂
ယ ၃၇
ယ ၃၀
ကဃ ၇၁
ကဃ ၂၇
—–
#ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၁၉) ဆု
(ဆ ၅၇၄၅၅၅)
(ဆ ၆၈၂၀၃၁)
(ဠ ၃၆၈၃၄၀)
(ဍ ၉၂၁၀၂၁)
(ပ ၂၂၂၅၇၁)
(ရ ၄၄၇၆၀၀)
(ဆ ၁၃၀၂၆၂)
(ဓ ၁၂၇၄၀၇)
(ဘ ၄၂၁၈၄၉)
(ဇ ၉၃၇၈၉၉)
(ကဂ ၄၇၀၉၆၃)
(ဓ ၇၀၉၅၀၃)
(ဋ ၂၂၁၁၈၁)
(အ ၅၉၇၁၃၂)
(ကဂ ၂၃၄၃၆၂)
(န ၂၃၅၀၅၅)
(ဠ ၇၄၂၁၇၉)
(စ ၄၂၀၂၂၆)
(ဘ ၂၄၈၁၅၈)
—–
#ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၀) ဆု
(ဝ ၆၇၄၉၈၀)
(ဖ ၇၄၀၉၀၇)
(ကဂ ၉၃၅၅၉၄)
(ကစ ၆၆၂၄၄၅)
(အ ၈၁၇၆၅၆)
သ ၈၆၈၄၃၇)
(ကဇ ၅၀၈၆၉၇)
(န ၉၈၁၆၃၄)
(ဖ ၅၀၆၃၀၂)
(ကဃ ၇၃၀၈၀၃)
(ဌ ၅၂၀၃၅၈)
(ပ ၉၇၄၃၃၀)
(မ ၇၆၄၈၉၂)
(ကင ၈၈၆၇၁၈)
(ကခ ၉၈၉၇၈၄)
(ဎ ၉၉၄၄၆၀)
(ဟ ၂၈၁၁၈၀)
(ဂ ၂၀၈၁၄၅)
(ဠ ၈၉၇၄၇၀)
(ယ ၃၅၁၉၀၉)
—–
#ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၂) ဆု
သ ၆၉၁၅၆၄
ဖ ၅၅၁၅၁၄
ယ ၁၂၅၁၃၅
ကဃ ၂၇၅၉၅၃
ကက ၆၅၆၆၃၅
ခ ၃၂၆၄၁၅
ကက ၇၉၄၂၁၂
ကခ ၁၁၅၈၀၄
ဆ ၅၆၅၇၆၁
သ ၈၂၂၄၅၂
ဋ ၈၃၉၀၃၂
ရ ၇၂၉၁၆၂
က ၁၇၈၅၆၂
ဃ ၈၀၅၂၆၆
မ ၁၃၇၀၀၈
ကဆ ၇၉၄၂၄၇
ထ ၃၀၈၄၇၃
ကင ၈၄၁၂၉၉
ဈ ၁၀၄၈၁၈
ဍ ၅၂၆၂၈၁
ဇ ၈၆၁၅၅၁
ကစ ၄၁၆၃၃၆